Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Йоана Петрова Павлова, Философски факултет

63 зала, Ректорат

Публична защита на Йоана Петрова Павлова, по професионално направление 2.3. Философия /Етика – Социални изследвания на пола/ към Катедрата по логика, етика и естетика, на дисертация със заглавие „Мястото на жената в брака (България 1989-2000г.)”.

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: