Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Йоана Красимирова Кижева, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Йоана Красимирова Кижева на тема „Фитопатогенни бактерии от род Xanthomonas по Solanum lycopersicumза придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научни ръководители:
проф. д-р Пенка Мончева
проф. дсн Невена Богацевска

Председател на научното жури: доц. д-р Благовеста Гочева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: