Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Ивелина Веселинова Дудренова, Философски факултет

Зала № 63, Ректорат

Публична защита на Ивелина Веселинова Дудренова - докторска дисертация на тема: „ОСОБЕНОСТИ НА ПСИХИЧНОТО И СОЦИАЛНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ДЕЦА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.2. Медицинска психология (Клинична психология)

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: