Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Ивайло Цветанов Стаменков, Геолого-географски факултет

Зала 2, Ректорат, Северно крило

 

Защита на докторската дисертация на Ивайло Цветанов Стаменков на тема „Организацията на пространството“ в Австрия: географски проблеми и перспективи“ по професионално направление „4.4. Науки за Земята, Икономическа и социална география (Регионално развитие)“.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Нено Димов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: