Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Ивайла Владимирова Богданова, Факултет по славянски филологии

Заседателна зала на Народна библиотека "Св.св. Кирил и Методий"

 

Защита на докторска дисертация на тема : "Типови модели в украсата на гръцките пергаментни ръкописи от IX-XIVв. /на базата на четвероевангелия и изборни евангелия от ръкописната сбирка на Център за славяно-византийски проучвания "Проф.Иван Дуйчев"/ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научна специалност - Теория и история на културата /Култура на кодекса: византийската украсена книга/. Редовна докторантка.

Председател на научното жури: доц. д-р Елисавета Мусакова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: