Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Искрен Пламенов Иванов, Философски факултет

Зала 300, блок 4, бул. Цариградско шосе 125

Защита на докторската дисертация на Искрен Пламенов Иванов на тема „Заплахите на глобалния тероризъм и външната политика на САЩ след 9/11/2001“ по професионално направление 3.3. Политически наука (Международни отношения)

Редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: