Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Ирена Георгиева Иванова, Геолого-географски факултет

Зала 83, Южно крило

Защита на Ирена Георгиева Иванова-докторант към кат. Минералогия, петрология и полезни изкопаеми при ГГФ, за получавана на ОНС „Доктор”. Тема на дисертационния труд „Минералогия и геохимия на приповърхностните дънни отложения от язовир „Огоста” и вливащите се в него реки” по научна специалност 4.4.Н.З. Минералогия и кристалография

Председател на научното жури: доц. д-р Златка Чернева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: