Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Илвие Абипова Конедарева, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Българският роман след 1989 година: промени в поетиката” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1 Филология, Българска литература /Съвременна българска литература/. Редовна докторантка. Отчислена, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Бойко Пенчев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: