Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Илия Илиев Хаджипетков, Исторически факултет

Зала № 2, Северно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема:„Огладени каменни сечива от Горнотракийската низина през късния неолит (типология, хронология и регионална специфика)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по специалност „Стара история" (Праистория - неолит) в професионално направление 2.2 История и археология. Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Петя Георгиева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: