Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Христо Кутев Карагьозов, Факултет по начална и предучилищна педагогика

Зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ

Защита на докторска дисертация на Христо Кутев Карагьозов, докторант на самостоятелна подготовка, на тема “Методически модели при обучението по звукови технологии”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по музика)

Председател на научното жури: доц. д-р Валентина Божинова Манолова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: