Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Христо Доков, Геолого-географски факултет

Конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторската дисертация на Христо Пламенов Доков на тема „Оценка на въздействието на кохезионната политика като инструмент за оптимизиране на регионалното развитие в страните от Европейския съюз“ по професионално направление 4.4. Икономическа и социална география (Регионално развитие).

 

Председател на научното жури: проф. д-р Веселин Бояджиев

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: