Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / гл. ас. Габриела Николова Кирова, Факултет по начална и предучилищна педагогика

Зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ

Защита на докторска дисертация на гл. ас. Габриела Николова Кирова, докторант на самостоятелна подготовка, на тема “Тематичното многообразие на текстовите задачи по математика за началните класове”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по математика)

Председател на научното жури: доц. д-р Коста Димитров Герджиков – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: