Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Гергана Георгиева Радойкова, Философски факултет

бул. „Цариградско шосе” 125, блок 2, зала 402

Публична защита на Гергана Георгиева Радойкова, по професионално направление 3.3 Политически науки (Eвропеистика – Политологични изследвания на ЕС) отчислена с право на защита, на дисертация със заглавие “Дефицитът на отчетност в изпълнителната власт на Европейския съюз след влизане в сила на Договора от Лисабон”.

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: