Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Георги Благоев Канев, Исторически факултет

Аудитория 35, Южно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Монашество и монашеска култура в средновековна България (ХІ-ХІV в.)” за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност История на България – История на средновековна България в професионално направление 2.2 История и археология. Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дин Петър Ангелов

 

Автореферат

Рецензии

Становища