Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Генко Цветков Генов, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант
Генко Цветков Генов
за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на атомите и молекулите
Тема: Композитни техники за прецизен контрол на квантови и класически системи

Председател на научното жури: проф. дфн Асен Енев Пашов

Материали:

Рецензии:

Становища: