Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Гаврил Гаврилидис, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Гаврил Гаврилидис на тема „Икономика, етика, свобода и развитие: общата философия в теорията на Амартия Сен и практиката на Мухамад Юнус” по професионално ноправление 2.3 Философия (Философия с преподаване на английски език)

 

Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Мария Иванова Димитрова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

 

Становища: