Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Евелина Петрова Иванова-Варджийска, Философски факултет

Зала № 63, Ректорат


Защита на дисертация на тема: „Изследователската общност. Философски и дидактични трансформации на едно понятие от американския прагматизъм в съвременната немска философия (Карл-Ото Апел, Юрген Хабермас) и дидактика на философията” за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 2.3. Философия (Съвременна философия), редовнa докторанткa. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дфн Стилиян Йотов Йотов.

Автореферат

Рецензии:


Становища: