Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Емил Протич, Геолого-географски факултет

Aудитория 252, Ректорат

 

Защита на докторската дисертация на Емил Протич в професионално направление 4.4 Науки за Земята (Хидрология на сушата и водните ресурси)

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: