Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Елиза Александрова Иванова, Философски факултет

Зала 63 – Философски факултет, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Елиза Александрова Иванова на тема “Взаимовръзки между интернет зависимост, киберхондрия и благополучие.” по направление 3.2. Психология (обща психология, психология на здравето) към катедра "Обща, експериментална и генетична психология".

 

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

 

Становища: