Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Екатерина Венциславова Стоянова, Факултет по химия и фармация

507 зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. V

 

Публична защита на дисертационния труд на Екатерина Венциславова Стоянова на тема „Аналитично охарактеризиране и фармакологична оценка на наноразмерни системи за пренос на цисплатин” по професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия). Редовен докторант.

Научни ръководители: проф. д-р Ирина Богданова Караджова и доц. д-р Нели Стоянова Косева

Председател на научното жури: доц. д-р Иванка Григорова Дакова

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107