Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Диана Вескова Петкова, Факултет по начална и предучилищна педагогика

Зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ

Защита на докторска дисертация на Диана Вескова Петкова, задочен докторант, на тема “Оптимизиране процеса на обучение по музика чрез специализиран музикален софтуер ”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по музика)

Председател на научното жури: доц. д-р Адриан Георгиев Георгиев – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: