Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Диана Милчева Игнатова, Факултет по начална и предучилищна педагогика

Зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски"

Защита на докторска дисертация на Диана Милчева Игнатова, докторант на самостоятелна подготовка на тема “Диагностичен модел за оценка на деца в предучилищна възраст с риск за специфични нарушения на четенето“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Логопедия)”.

Председател на научното жури: проф. дпн Цветанка Луканова Ценова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: