Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Десислава Красимирова Гайдарова, Философски факултет

Ректорат, зала 63

Публична защита на ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА ГАЙДАРОВА, редовна докторантка към катедра “История и теория на културата”, Философски факултет, по професионално направление 3.1. Социология, антропология науки за културата (Теория и история на културата. Теория на религиите), отчислена с право на защита, на дисертация със заглавие “Апофатичният дискурс и опитът за предефиниране полето на съвременната философия (Жак Дерида и Жан-Люк Марион върху апофатиката)”.

Автореферат

Рецензии:
проф. д.ф.н. Владимир Едоардо Сабоурин-Дренска
проф. д.ф.н. Георги Теологов Каприев

Становища:
проф. д.ф.н. Валентин Апостолов Канавров
проф. д.ф.н. Владимир Николаев Градев
доц. Д-р Боян Красимиров Манчев