Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Десислава Емилова Манова-Георгиева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Социалните методи като инструмент на регионалния международен диалог (2009 -2013 г.)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Медии и връзки с обществеността), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Минка Златева

Председател на научното жури: доц. д-р Чавдар Христов

Автореферат

Рецензии:

доц. д-р Саша Тодорова

доц. д-р Чавдар Христов

Становища:

проф. дпсн Толя Стоицова

проф. д-р Минка Златева

доц. д-р Рада Кършакова