Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Цветомил Пламенов Войславов, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Цветомил Пламенов Войславов на тема „Модерни хемометрични подходи за оценка на фази от околната среда” по професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия). Редовен докторант.

Научни ръководители: проф. д-р Васил Драгомиров Симеонов и проф. д-р Стефан Леонидов Цаковски

Председател на научното жури: проф. дхн Соня Харутюн Ганева

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107