Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Цветелина Димитрова Стойкова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Радиото – властта на медията или медия на властта (отношенията медия – власт в периода 1944–1956 г. в България)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Радиожурналистика), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: доц. д-р Венцислав Димов

Председател на научното жури: проф. дсн Снежана Попова

Автореферат

Рецензии:


Становища: