Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Ценка Георгиева Досева, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала, Ректорат

 

Защита на дисертационен труд на тема: Имена за лица в новгородските минеи от 1095–1097 г.“ за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 2.1 Филология "Славянски езици /Историческа граматика на руски език/". Докторант на самостоятелна подготовка.

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: