Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Борис Димитров Крайчев, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Борис Димитров Крайчев на тема „Извличане и анализ на мнения и чувства от текст от онлайн източници” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност 01.01.12 „Информатика (Изкуствен интелект)” в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки”. Докторант задочна форма на обучение.

 

Научен ръководител: доц. д-р Иван Койчев

Председател на научното жури: доц. д-р Александър Григоров

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: