Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Биляна Валериева Николова, Факултет по начална и предучилищна педагогика

Зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика

Защита на докторска дисертация на Биляна Валериева Николова, редовен докторант, на тема “Музикотерапията в социалната практика – фактор за успешна социализация и ресоциализация на личността”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по музика)

Председател на научното жури: проф. д-р Катерина Каролова Караджова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: