Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Атанас Петров Грозданов, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Атанас Петров Грозданов на тема ”Биология и екология на зеления гущер ( Lacerta viridis) и ливадния гущер (Lacerta agilis) в Софийското и Пловдивското поле” за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Зоология - зоология на гръбначните животни), задочен докторант, отчислен с право на защита.

Научен ръководител: доц. д-р Даниело Пешев
Председател на научното жури: доц. д-р Венцеслав Делов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: