Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Атанас Николаев Казаков, Геолого-географски факултет

аудитория 256, Северно крило, Ректорат

 

Публичната защита на дисертационния труд „ДЕЙСТВАЩИТЕ БЪЛГАРСКИ МАНАСТИРИ – ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ТУРИСТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ с автор гл.ас. АТАНАС НИКОЛАЕВ КАЗАКОВ, докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление Науки за земята – География на рекреацията и туризма, обучаван в катедра „География на туризма” с научен консултант проф.д.г.н. МАРИЯ ВОДЕНСКА. Отчислен с право на защита поради изтекъл срок на обучение и положени докторантски минимуми. За получаване на научната и образователна степен „доктор”.

Председател на научното жури: проф. д.г.н. Мария Воденска

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: