Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Асен Иванов Асенов, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

Защита на дисертационния труд на Асен Иванов Асенов на тема "Систематичен и фитогеографски анализ на висшата флора на Земенска планина, Западна България" за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Ботаника - Систематика на висши растения), докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Димитър Димитров - НПНМ-БАН

Председател на научното жури: проф. д-р Майя Стойнева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: