Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / ас. Любка Кръстева Алексиева, Факултет по начална и предучилищна педагогика

Зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на ас. Любка Кръстева Алексиева, задочен докторант на тема “Дидактически възможности на образователния софтуер в обучението по математика“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по математика (Методика на обучението по математика в началното училище)

Председател на научното жури: доц. д-р Николай Иванов Цанев – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: