Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Анна Иванова Радева-Миронова, Факултет по начална и предучилищна педагогика

Зала № 313 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ

Защита на докторска дисертация на Анна Иванова Радева-Миронова, редовен докторант, на тема “Диагностициране на уменията за оценка и самооценка у четвъртокласници (Дидактически аспект)”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Дидактика)

Председател на научното жури: проф. дпн Николай Борисов Попов – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: