Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Анета Дончева Дончева, Философски факултет

бул.”Цариградско шосе” № 125, етаж 4, ауд. 45

Публична защита на Анета Дончева Дончева - докторска дисертация на тема „Видове библиотеки при промяна на парадигмата на библиотечната теория и практика“за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография ).
Председател на научното жури: проф. дфн Оля Борисова Харизанова.

Автореферат

Рецензенти:

 

Становища :