Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Александър Владимиров Петков, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Александър Владимиров Петков на тема „Риманови и суб-Риманови многообразия със структури” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност 01.01.06 „Геометрия” в професионално направление 4.5 „Математика”. Докторант редовна форма на обучение.

Научен ръководител: проф. дмн Стефан Иванов

 

Председател на научното жури: доц. д-р Симеон Замковой

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: