Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Александър Божидаров Тодоров, Стопански факултет

Зала № 304, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

Защитата на докторската дисертация на Александър Божидаров Тодоров, докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 3.8. Икономика (Икономика и управление по отрасли – Публичен сектор), на тема: „Нов модел на социално-осигурителната система в България – проблеми и перспективи“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по 3.8 Икономика (Икономика и управление по отрасли – Публичен сектор).

Председател на научното жури: Доц. д-р Албена Христова Вуцова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: