Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Айсун Айдънов Авджиев, Геолого-географски факултет

Зала 2, Ректорат, Северно крило

 

Публичната защита на дисертационния труд „Проблеми и перспективи при интегриране на Турция в общите европейски структури (геополитически и геостратегически аспекти)“ с автор АЙСУН АЙДЪНОВ АВДЖИЕВ. За получаване на научната и образователна степен „доктор”.

Председател на научното жури: доц. д-р Нено Димов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: