Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Абдулкадир Махди Абдуаллех, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

Защита на дисертационен труд на Абдулкадир Махди Абдуаллех на тема “Влияние на метални съединения (Zn, Zn/Au, Zn/Ag, V) върху растежа на трансформирани с вирус туморни клетки in vitro и in vivoза придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Вирусология), редовен докторант, отчислен с право на защита.

Научни ръководители:
доц. д-р Стоян Шишков - БФ
доц. д-р Радостина Александрова - ИЕМПАМ, БАН

Председател на научното жури: проф. д-р Христо Гагов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: