Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Жасмина Недкова Петрова, Факултет по химия и фармация

зала 547 – Факултет по химия и фармация, ул. "Дж. Баучър" 1, ет. 5

Публична защита на дисертационния труд на Жасмина Недкова Петрова на тема "Теоретично изследване на структура и оптични свойства на анилинови производни" по специалност 01.05.01 Теоретична химия 4.2 - Химически науки. Редовен докторант.

Научен ръководител: проф. д-р Аля Таджер

Научен консултант: гл. ас. д-р Галя Маджарова

Председател на научното жури: проф. Соня Илиева

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ФХФ, СУ, ул. "Дж. Баучър" 1