Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Юри Владимиров Кацаров, Философски факултет

Зала № 63, Ректорат

Защита на докторска дисертация на тема:"Семейни взаимоотношения и родителски нагласи при юноши и младежи с хероинова зависимост", за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 3.2. Психология – Възрастова и педагогическа психология (Педагогическа психология) към катедра Социална, трудова и педагогическа психология, докторант на самостоятелна подготовка .

Председател на научното жури:

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: