Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Юлия Георгиева Дончева, Факултет по педагогика

59 кабинет, Южно крило, Ректорат

 

Публична защита на дисертационен труд на Юлия Георгиева Дончева на тема "Преодоляване на формирани в семейството модели за агресивно поведение на детето" за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по професионално направление 1.2 Педагогика.

Научен ръководител: проф. дпн Надежда Витанова

Председател на научното жури: доц. д-р Тони Манасиева

 

Автореферат

Резензии:

Становища: