Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Юлия Георгиева Добрева, Стопански факултет

Зала № 304, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Юлия Георгиева Добрева, редовен докторант с научен ръководител проф. д.м.н. Иван Ганчев Иванов, на тема: "Оптимизационното моделиране при изследване на устойчивото развитие", за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по специалност 05.02.01 Политическа икономия в професионално направление 3.8 Икономика.

Председател на научното жури: доц. д-р Мариела Ненова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: