Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Явор Николов Стефанов, Геолого-географски факултет

 

Защита на докторската дисертация на Явор Николов Стефанов на тема "Седиментология на палеогенските скали от Падешкия басейн, Югозападна България" по специалност 01.07.06. Литология: Науки за земята- 4.4. Редовен докторант към катедра Минералогия, петрология и полезни изкопаеми. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дгн Христо Пимпирев

 

Рецензии:

Становища: