Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Явор Николаев Митрев, Химически факултет

Заседателна зала – Химически факултет, ул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Явор Николаев Митрев на тема “Синтез, спектрални и хроматографски свойства на нови 6Н-6-оксо-дибензо[c,h]хромени” по специалност 01.05.03 Органична химия, в професионално направление 4.2 - Химически науки. Редовен докторант.

Научен ръководител: проф. дхн Мариана Паламарева

Научен консултант: гл.ас. д-р Милен Богданов

Председател на научното жури: доц. д-р Атанас Сиджимов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ХФ, СУ, ул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1