Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Вяра Димитрова Калфина, Философски факултет

Зала 1, Ректорат

 

Защита на докторската дисертация на Вяра Димитрова Калфина на тема „Ритуални аспекти на митологичните мотиви за насилствена смърт в древногръцки културен контекст“ по професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата (История на културата. Древни култури). Редовна докторантка. Отчислена, с право на защита.

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: