Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Владислав Иванов Иванов, Исторически факултет

Информационен център, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: “Орденът на хоспиталиерите на Родос като фактор в балканската политика (1300–1421)за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност "Средновековна история” в професионално направление 2.2 История и археология. Редовeн докторант. Отчислен с право на защита

Председател на научното жури: доц. д-р Ивайла Попова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: