Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Владимир Зиновиев Бубняк, Философски факултет

Зала 305, 4 блок, Цариградско шосе 125

Защита на докторска дисертация на тема:„Индия и САЩ – политика на стратегическо сътрудничество през първото десетилетие на XXI век” за присъждане на образователна и научна степен "доктор", направление 3.3. Политически науки, шифър 05.11.02 /Политология/, докторант на самостоятелна подготовка .

Председател на научното жури: доц. д-р Любов Григорова Минчева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: