Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Владимир Константинов Михайлов, Факултет по начална и предучилищна педагогика

Зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика, СУ

 

Защита на докторска дисертация на Владимир Константинов Михайлов, редовен докторант, на тема “Мултимедийни технологии в обучението по музика”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по музика)

Председател на научното жури: доц. д-р Валентина Божинова Манолова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: