Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Вишня Стойчева Стоянова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

Защита на докторската дисертация на Вишня Стойчева Стоянова на тема “Анализ на взаимодействието на C1q с IgG в норма и патология”, специалност Молекулярна биология в професионално направление: Биологически науки - 4.3.
Докторант редовна форма на обучение. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Ивелин Панчев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: